نمی دونم شرکتهای ما چه اصراری دارند که روی یک ماشین قدیمی کار کنند و فیس لیفتش کنند بعد بگن ما خودرو جدید تولید کردیم