ایا از طریق جانبازی میششود خودرو سنگین دیزلی انواع کشنده وارد کرد واونو پلاک مملی کرد وهمه جای ایران باش کار کرد