دو روز دیگه به همین پولم نمیشه هیچی خرید از بس قیمتا داره میره بالا
به نظر من هر کی قصد خرید خودرو داره سریع باید اقدام کنه معلوم نیست دو روز دیگه تو ایران چه خبره