به طور کلي منظور از پکيج تصفيه فاضلاب ، واحد هاي مختلف و به هم پيوسته فرآيند تصفيه فاضلاب است که اين واحد ها با توجه به پارامتر هاي پساب(BOD-COD-TSS) و دبي فاضلاب متغير هستند. در تصفيه خانه های...