کلیه هزینه های ترخیص خودروی سواری بی ام دبلیو BMW – 2014 , 2015

هزینه های خودرو برای تبدیل به پلاک ملی

اگر شما هم از ان دسته از افرادی هستید که قصد وارد کردن خودرو دارید پیشنهاد میکنم این مطلب را دنبال کنید ،
همانطور که می دانید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن خودرو ضوابط و هزینه هایی را در نظر گرفته است که اطلاعات بیشتر در مورد واردات خودرو را میتوانید از اروند پلاک مشاهده نمایید .
دارندگان خودروهای مناطق ازاد که قصد دارند خودروی خود را به پلاک ملی تبدیل کنند باید هزینه های زیر را پرداخت نموده و همچنین توجه داشته باشند که سال ساخت خودروی انها کمتر 2014 نباشد .
این مبلغ برای تمامی مناطق ازاد ایران یکسان است . کلیه مبالغ و هزینه های ترخیص خودرو به شرح زیر است .
لیست خودروهای مجاز به ورود در سال 94
مبالغ واریزی واردات خودروهای سواری بی ام دبلیو BMW 2014

ردیف نوع خودرو BMW 2014 ارزش گمرکی EURO واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ BMW 320 i ۲۶,۶۲۰ ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۲ BMW 328 i ۲۹,۴۸۲ ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۳ BMW 520 i ۲۹,۳۲۶ ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۴ BMW 528 i ۳۳,۹۴۳ ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۵ X1 – 20 ۲۵,۳۵۶ ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰
۶ X1 – 28 i ۲۹,۸۹۶ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۷ X1 – 20 i ۲۷,۳۷۳ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۸ X3 – 20 i ۲۳,۱۸۰ ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۹ X3 – 28 i ۳۱,۳۲۱ ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰ Z4 – 20 i ۲۹,۶۵۲ ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱ Z4 – 28 i ۳۳,۹۰۹ ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ X1 – 18 i ۲۱,۸۷۵ ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰
مبالغ واریزی واردات خودروهای سواری بی ام دبلیو BMW 2015

ردیف نوع خودرو BMW ارزش گمرکی EURO واریزی به گمرک استاندارد و بازرسی خودرو انبارداری و متفرقه تبصره ۱۳ بیمه خزانه %۱۰ عوارض و مالیات (شماره گذاری ) ثبت سفارش کارمزد ترخیص جمع کل (ریال)
۱ BMW 320 i ۴۰,۰۰۰ ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲ BMW 328 i ۴۹,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۳ BMW 420i coupe ۴۶,۰۰۰ ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۴ BMW 428i coupe ۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۵ BMW 420i Grand Coupe ۴۴,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰
۶ BMW 428i Grand Coupe ۴۷,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ BMW 520 i ۴۹,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ BMW 528 i ۵۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۹ X1 – 28 i ۴۱,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ X1 – 20 i ۳۹,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱ X1 – 18 i ۳۱,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۲ X3 – 28 i ۵۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۳ Z4 – 20 i ۴۲,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ Z4 – 28 i ۴۶,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۵ X4 – 28i ۵۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰