ماشین پارس خودرویی میباشد کاپوت وصندوق رنگ داردبه شرط بدون ضربه-سمت شاگرد ضربه مختصر که بدون رنگ میباشد-سیتم صوتی پایونر کف پوش وروکش-کارکرد55000-مدل 6.91-قیمت:33800000
شماره تماس:09163087224