سپتیک تانک عموما جهت تصفیه و ته نشینی اولیه فاضلاب به کار برده می شود. پساب حاصل از تصفیه سپتیک تانک عموما جهت تخلیه به آبهای سطحی و یا آبیاری محدود گیاهان استفاده می شود. برای نصب سپتیک تانک به صورت دفنی باید نکاتی را رعایت کنیم:
– باید عمق نصب به اندازه ای باشد تا فاضلاب به صورت ثقلی به آن وارد شود.
– باید از چاه های آب و ساختمان ها حداقل فاصله ممکن را داشته باشد.
– محل نصب سپتیک تانک باید زیرسازی و رگلاژ شود و شیب زیر آن صفر باشد.
– خروجی پساب سپتیک تانک به هیچ وجه نباید برای آبیاری سبزیجات و کشاورزی استفاده شود.
– هنگام نصب باید یک متر از ارتفاع و نیم متر از هر دیواره بیشتر حفر گردد.
– بعد از جاگزاری سپتیک تانک باید خاک باقی مانده را الک کنیم و اطراف سپتیک تانک را با آن پر کنیم.
– معمولا از فونداسیون با ضخامت ۲۰ سانتی متر و به صورت آرماتور بندی شده استفاده می شود.
طرز ساخت فضای داخل سپتیک تانک :
جریان فاضلاب بین مخازن توسط لوله*های با قطر 10 تا 15 سانتی متر برقرار می*گردد، ممکن است این امر بوسیله سوراخهایی که در دیواره جداکننده به فاصله 30 تا 40 سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه می*شوند انجام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرریز نشود. فاصله مرکز تا مرکز لوله*ها و یا سوراخها 30 سانتی متر در نظر می*گیرند.
به منظور خروج گازهای ایجاد شده از تجزیه فاضلاب در فضای سپتیک تانک، از لوله*ای به قطر 10 سانتی متر استفاده می*شود. برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط بو ارتفاع لوله تهویه را حداقل 1.5 متر بالاتر از ارتفاع بالاترین ساختمان در نظر می*گیرند. همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه دو کار صورت می*گیرد: یا در انتهای آن توری نصب می*کنند و یا با نصب زانوی 90 درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زمین بر می*گردانند. برای بازدید، تمیز کاری و تعمیر کردن سپتیک تانک، تعبیه دریچه آدم رو ضروری است.
به منظور جلوگیری از حرکت اغتشاشی فاضلاب ورودی که ممکن است موجب خروج کف ناشی از عمل تجزیه فاضلاب گردد از مانع استفاده می*کنند. این مانع ممکن است با نصب سه راهی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل سپتیک تانک از حالت افقی به عمودی عملی گردد. معمولاٌ انتهای لوله ورودی را حدود 30 سانتی متر و انتهای لوله خروجی فاضلاب را 45 سانتی متر پایین*تر از سطح آزاد فاضلاب نصب می*کنند.
در حال حاضر حداکثر جمعیتی که می*توان فاضلاب حاصل از فعالیت انها را با سپتیک تانک تصفیه نمود 300 تا 400 نفر توصیه شده است. با نصب دیواره در داخل فضای سپتیک تانک حجم آن را به دو قسمت تقسیم می*کنند، بطوریکه حجم فضای مربوط به ورود فاضلاب دو برابر حجم فضای قسمت خروجی باشد.